// Verantwoording

Het LHV/NHG-project Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is eind 2010 van start gegaan in samenwerking met het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH). Tijdens de voorbereiding is de achterban van beide huisartsenorganisaties in de verschillende fasen nauw betrokken.

De organisatie


Stuurgroep

De stuurgroep bestond uit de bestuursleden van LHV en NHG.

Projectgroep
De uitvoering was in handen van een projectgroep met de volgende samenstelling:

 • M.A.M.F. Eyck, huisarts, NHG – projectleider
 • C.F.H. Rosmalen, huisarts, LHV
 • mw. drs. A. ter Brugge, NHG
 • mw. drs. J. Hogendorp, LHV
 • mw. E.C. Romijn, huisarts, LHV
 • prof. dr. N.J. de Wit, huisarts, IOH

Scenariocommissie
In de scenariofase is de projectgroep uitgebreid met vertegenwoordigers uit de achterban tot een scenariocommissie. De scenariocommissie stond onder leiding van mw. A. Goris (directeur STG/HFM) en werd ondersteund door mw. M. Vulto (STG/HFM).
De bijeenkomsten van de scenariocommissie vonden plaats op 26 maart en 10 mei 2012; onderstaande personen hebben deelgenomen:

 • mw. M. Heijmans, huisarts
 • T.A.W. Linssen, huisarts
 • W.H. van der Linden, huisarts
 • P. Lips, huisarts
 • mw. A.C. Littooij, huisarts
 • mw. L.J. Meijer, huisarts
 • mw. C.M.J. Meijers, huisarts
 • mw. S.M.J. van Manen, huisarts
 • mw. M.A. de Meij, huisarts
 • prof. dr. M.E. Numans, huisarts
 • J. Raams, huisarts
 • G.F. Wieringa, huisarts

Het proces


Focusgroepen

Er zijn 3 bijeenkomsten met focusgroepen gehouden, op 15 en 28 februari en 8 maart 2011. Tijdens deze bijeenkomsten is de deelnemers gevraagd naar knelpunten die zich voordoen ten aanzien van de thema’s die centraal stonden in de ontwikkeling van de toekomstvisie (continuïteit, samenwerking, patiëntenperspectief, innovatie en proactieve preventie) en wat zij nodig vinden voor de toekomst.
Voor de focusgroepen zijn huisartsen en AIOS uitgenodigd. Hierbij is gebruik gemaakt van adressenbestanden van het NHG en de LHV. Het totaal aantal deelnemers was 22. De focusgroepen werden geleid door NHG-medewerkers met deskundigheid op het terrein van de focusgroepmethode.
De uitkomsten van de focusgroepbijeenkomsten zijn gebruikt bij de voorbereiding van de vragen die later aan de achterban zijn voorgelegd tijdens bijeenkomsten in het land.

Consultaties in het land
De achterban is actief betrokken bij het maken van de Toekomstvisie door consultaties in het land. Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden op de acht universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde voor huisartsen in opleiding, huisartsopleiders en stafleden in de periode juni – september 2011. Begin 2012 vonden vier bijeenkomsten plaats in de LHV-regio’s.
In totaal hebben 560 huisartsen en huisartsen in opleiding aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Tijdens de bijeenkomsten in het land zijn principiële vragen voorgelegd over de thema’s die bij de ontwikkeling van de Toekomstvisie centraal stonden. Met behulp van vragenlijsten is onderzoek gedaan naar de mening van de deelnemers.
De uitkomsten van deze consultaties zijn gebruikt voor het maken van scenario’s voor 2022 die in de scenariocommissie zijn besproken en uitgewerkt.

Bestuursreis ‘Met de blik op de toekomst’
Bestuursleden van LHV en NHG hebben van 14 t/m 16 juni 2011 een reis gemaakt door het zuiden van het land, waarbij werkbezoeken zijn afgelegd in het kader van de ontwikkeling van een Toekomstvisie 2022. De aandacht ging met name uit naar ervaringen met innovaties in de huisartsenzorg op het terrein van samenwerking en preventie. Er is gesproken met vertegenwoordigers van de zorggroepen Het Huisartsenteam (regio West-Brabant) en De Ondernemende Huisarts (regio Eindhoven). Daarnaast is in Limburg gesproken met vertegenwoordigers van het Orbis Medisch Centrum en het Medisch Coördinatiecentrum Omnes en is het medisch centrum Kerkrade-West bezocht in de Oostelijke Mijnstreek, de ongezondste regio van Nederland.

Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH)
Op 14 april 2011 is tijdens de IOH-dagen gesproken over de ontwikkeling van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Hierbij ging het vooral om de wenselijke zorginnovatie en de rol die de academische huisartsgeneeskunde hierbij kan spelen. Tijdens de IOH-dag 2012 (5 april) zijn aan de deelnemers scenario’s voor 2022 voorgelegd en besproken.

Ledenraad LHV en NHG-Verenigingsraad
Tijdens de ontwikkeling van de Toekomstvisie zijn de LHV-Ledenraad en de NHG-Verenigingsraad verschillende malen geïnformeerd en geraadpleegd, evenals het IOH en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN).